Vodičský kurz skupiny B s automatickou prevodovkou

Vodičský kurz skupiny B s automatickou prevodovkou je rovnaký, ako „štandardný“ kurz skupiny B s tým rozdielom, že výcvik a skúška z odbornej spôsobilosti sú realizované výhradne na výcvikovom vozidle s automatickou prevodovkou. Po absolvovaní tohto vodičského kurzu sú však žiadatelia oprávnení viezť motorové vozidlá príslušnej skupiny výhradne s automatickou prevodovkou. Tento kurz je tak určený predovšetkým pre žiadateľov, ktorí chcú viesť výlučne motorové vozidlá s automatickými prevodovkami a nemajú tak záujem osvojiť si zručnosť ovládania motorového vozidla skupiny B s manuálnou prevodovkou.

 

Aké vozidlá možno viesť po udelení vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny B s automatickou prevodovkou?
 • motorové vozidlá ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré sú určené na prepravu najviac deviatich osôb vrátane vodiča (ak tieto vozidlá nespadajú do skupiny AM, A1, A2, A a T), avšak výlučne s automatickou prevodovkou
 • prípojné vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg (brzdené aj nebrzdené)
 • motocykle s objemom valcov nepresahujúcim 50 cm3, maximálnou konštrukčnou rýchlosťou nepresahujúcou 45 km/h a výlučne s automatickou prevodovkou
 • motocykle s objemom valcov nepresahujúcim 125 cm3 a automatickou prevodovkou (avšak až po dvoch rokoch od udelenia vodičského oprávnenia skupiny B a len na území Slovenskej republiky)
 • motorové trojkolky bez obmedzenia kubatúry a výkonu (avšak len na území Slovenskej republiky a v prípade trojkoliek s výkonom presahujúcim 15 kW až po dovŕšení 21 rokov), a to výlučne s automatickou prevodovkou
 • poľnohospodárske traktory a lesné traktory, ako aj iné zvláštne motorové vozidlá ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a jazdnú súpravu pozostávajúcu z takéhoto motorového vozidla a prípojného vozidla za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3 500 kg, avšak výlučne s automatickou prevodovkou

 

Aké sú podmienky na udelenie vodičského oprávnenia skupiny B s automatickou prevodovkou?
 • dosiahnutý vek 17 rokov (v čase absolvovania skúšky z odbornej spôsobilosti)
 • absolvovanie vodičského kurzu skupiny B na výcvikovom vozidle s automatickou prevodovkou
 • zdravotná spôsobilosť
 • absolvovanie skúšky z odbornej spôsobilosti na výcvikovom vozidle s automatickou prevodovkou (t. j. v priebehu celého kurzu nebudete musieť absolvovať žiadnu praktickú výuku s vozidlom s manuálnou prevodovkou)
 • ďalšie podmienky na udelenie vodičského oprávnenia v zmysle § 77 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke

 

Z čoho pozostáva vodičský kurz skupiny B s automatickou prevodovkou?

Vodičský kurz pozostáva rovnako ako pri „štandardnom“ kurze s výcvikovými vozidlami s manuálnou prevodovkou z výučby teórie v rozsahu 32 vyučovacích hodín a z praktického výcviku v rozsahu 39 vyučovacích hodín. Praktický výcvik je však realizovaný výlučne na výcvikovom vozidle s automatickou prevodovkou. Výučba teórie pozostáva z výučby teórie vedenia vozidiel a výučby predpisov o cestnej premávke a zásad bezpečnej jazdy. Praktický výcvik v cestnej premávke možno začať až po absolvovaní výučby teórie vedenia vozidiel a najmenej polovice výučby predpisov o cestnej premávke a zásad bezpečnej jazdy.

 

Ako dlho trvá vodičský kurz skupiny B s automatickou prevodovkou?

Dĺžka trvania vodičského kurzu skupiny B s automatickou prevodovkou závisí od časových možností účastníka kurzu a aktuálneho vyťaženia autoškoly. V ideálnom prípade je možné kurz ukončiť v horizonte 4 až 5 týždňov. Maximálna doba trvania kurzu je však v zmysle § 8 ods. 1 vyhlášky č. 45/2016 Z. z. najviac 12 mesiacov odo dňa začatia kurzu.

 

Ako sa prihlásiť do vodičského kurzu skupiny B s automatickou prevodovkou?

Postup prihlásenia do vodičského kurzu skupiny B s automatickou prevodovkou je nasledovný:

 • Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia si vyzdvihnite u nás, alebo si ju obojstranne vytlačte,
 • vyplňte prednú časť Žiadosti minimálne v rozsahu Vašich identifikačných údajov a telefonického a/alebo e-mailového kontaktu (v prípade neplnoletého žiadateľa jeho zákonný zástupca navyše vyplní celý spodný rámik),
 • v kolónke „Žiadam o udelenie vodičského oprávnenia skupiny“ vypíšte: „B“ a uveďte ceruzkou poznámku „s automatickou prevodovkou“, alebo túto informáciu uveďte po podaní Žiadosti, keď budete telefonicky a/alebo e-mailovo kontaktovaní autoškolou s informáciou o najbližších kurzoch a za účelom dohodnutia nástupu na kurz,
 • s takto vyplnenou Žiadosťou absolvujte lekársku prehliadku u Vášho lekára, ktorý vyplní horný rámik na zadnej strane Žiadosti (ďalšie údaje sa na zadnej strane Žiadosti nevyplňujú),
 • lekárom potvrdenú Žiadosť nám doručte (osobne v našej kancelárií, vložením do schránky, alebo poštou),
 • po doručení Žiadosti Vás kontaktujeme na Vami uvedenom telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese s informáciou o termíne najbližšieho kurzu,
 • po dohode ohľadom kurzu na ktorý nastúpite, sa zúčastníte prvého stretnutia, na ktorom vypíšete Prihlášku do autoškoly a dohodne sa ďalší postup v rámci zvoleného kurzu.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte.

Momentálne nie je fixne určený dátum začiatku najbližšieho kurzu. Aktuálnu informáciu k začiatku kurzu Vám radi poskytneme telefonicky, mailovo, alebo v odpovedi po vyplnení kontaktného formulára nižšie.

Zaujal vás tento kurz? Kontaktujte nás